Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?

321DEAL.NL: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS

321deal.nl brengt kopers en verkopers bij elkaar

 

321deal.nl is intermediair tussen kopers en verkopers, maar  is niet betrokken bij daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. 321deal.nl kan derhalve geen controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de deals, de correctheid van de deals of de bevoegdheid van kopers en/of verkopers. 321deal.nl staat alleen open voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

321deal.nl kan nooit rechtshalve partij zijn bij een overeenkomst die wordt gesloten tussen koper en verkoper, door gebruikmaking van deze site. Geschillen tussen gebruikers dienen zelfstandig te worden opgelost, zonder tussenkomst van 321deal.nl. Deelname vrijwaart 321deal.nl en medewerkers van vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, die verband houdende met genoemde geschillen.

De DEAL-button is bindend

 

321deal.nl is bedoeld om snelle overeenkomsten tot stand te brengen. De koper bepaalt zelf hoeveel hij bereid is te betalen voor een product, maar als hij heeft besloten tot een bepaalde prijs en dat kenbaar maakt door het aanklikken van de “DEAL-button” (en ook de controlemelding heeft bevestigd) is een bindende overeenkomt tot stand gekomen tussen koper en verkoper. Op dat moment wisselt 321deal.nl de adressen van koper en verkoper geautomatiseerd aan elkaar uit, inclusief de productinformatie en de tot stand gekomen prijs.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

Advertenties op 321deal kunnen hyperlinks naar websites van derden bevatten. De website zelf heeft banners en buttons die naar websites van derden leiden. 321deal.nl heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Bij deze websites zijn de (privacy)regels van die betreffende website van toepassing. Als u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, bij voorbeeld bij betalingsverkeer, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. 321deal.nl kan geen aansprakelijkheid over de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners aanvaarden.

Gebruik van de (inhoud van) de website van 321deal.nl

 

321deal.nl is een openbare website en het is daardoor mogelijk dat derden de inhoud van onze website (en daarmee mogelijk uw bij 321deal.nl gepubliceerde materiaal) gebruiken voor promotiedoeleinden. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. 321deal.nl kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van 321deal.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de reactie van 321deal.nl. Hieronder wordt verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van 321deal.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) 321deal.nl advertenties op uw eigen website weer te geven zonder schriftelijke toestemming. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn wel toegestaan. Indien u meer dan 25 advertenties of verwijzingen naar advertenties (bv. via hyperlinks) op uw site wilt weergeven dient u voorafgaand  schriftelijke toestemming te vragen aan de redactie van 321deal.nl.

Handelen in strijd met de voorwaarden en/of regels van 321deal.nl

 

321deal.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van 321deal.nl in strijd handelt met onze Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van 321deal.nl, onverminderd het recht van 321deal.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. 321deal.nl kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

 

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan 321deal.nl bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland).

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het Contactformulier.

Bindend advies

 

Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die 321deal.nl onderneemt om de aan 321deal.nl verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van 321deal.nl, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Gebruiksvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of 321deal.nl een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.

Regels voor het plaatsen van een advertentie

 

‚ÄčHet is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:

Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie

 

Betalingsbeleid

 

Regels voor het plaatsen van een beoordeling over een adverteerder

Een beoordeling is een uiting over een ervaring van een klant met een adverteerder binnen Diensten en Vakmensen. De beoordelingen staan onder de advertentie van de Adverteerder.

De adverteerder kan één keer een reactie geven op een beoordeling, via de knop 'Uw reactie', onder de beoordeling. Uw reactie verschijnt direct onder de beoordeling.

Negatieve beoordelingen worden, uit oogpunt van eerlijke informatie, niet verwijderd, tenzij

de negatieve beoordeling niet volgens de gestelde regels geschreven is.

Voorwaarden voor een beoordeling:

In geval van onmiskenbaar onrechtmatige beoordelingen en/of indien een beoordeling één van de bovenstaande regels overtreedt, zijn wij gerechtigd de beoordeling te verwijderen. U kunt hiervoor ook contact opnemen met ons, via het contactformulier.

Meer aandacht voor uw advertentie

 

U heeft de mogelijkheid om uw advertentie meer aandacht te geven door deze opnieuw in de top van de betreffende rubriek te plaatsen. Dit werkt via de button Mijn gegevens of bij de desbetrevende deal (u dient daarvoor ingelogd te zijn)

Bescherming van intellectueel eigendom

 

Op 321deal.nl worden diverse artikelen aangeboden door particulieren en bedrijven. Rechthebbenden, zoals eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen bij 321deal.nl melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Artikelen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten kunnen door 321deal.nl worden verwijderd.

Om melding te maken over inbreuk op rechten dient u  het Formulier “Inbreuk in rechten” in te vullen en digitaal naar 321deal.nl te sturen. Op dit formulier geeft u de advertentie(s) aan die mogelijk inbreuk maakt of maken op uw geschonden eigendomsrechten, voorzien van een handtekening. De informatie die in het genoemde formulier van u wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partijen die objecten aangeven ofwel de rechthebbenden zelf zijn ofwel door de rechthebbenden officieel gemachtigd werden. Tevens moet die informatie 321deal.nl in staat stellen de advertentie die moet worden verwijderd te identificeren. Dit formulier kan alleen worden gebruikt door de eigenlijke eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten.

Verboden artikelen

 

321deal.nl brengt kopers en verkopers bij elkaar. De daadwerkelijke (afhandeling van)  transacties vinden buiten 321deal.nl om plaats. De (ver)koop van artikelen en diensten via 321deal.nl is slechts toegestaan als de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving en de artikelen niet voorkomen op de door 321deal.nl opgestelde lijst van verboden artikelen en diensten.

De verkoper dient zelf te controleren of u het artikel aan de gestelde voorwaarden voldoet en wettelijk is toegestaan.

Voorwaarden voor Klussen

 

Navolgende informatie geldt in aanvulling op onze Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels en het Privacybeleid

Een vakman mag in de rubriek Klussen een activiteit aanbieden via een advertentie. In deze advertentie wordt de aangeboden kennis en ervaring beschreven, met de tijdsduur die beschikbaar is. Indien de vooraf aangeboden en vermelde tijd en kennis van de vakman wordt gekocht, kunnen de koper en de vakman in contact treden en een overeenkomst sluiten met betrekking tot de uitvoering van de activiteit

321deal.nl is op geen enkele wijze partij bij de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de vakman die volgt uit een koop. Alle geschillen tussen de koper en de vakman dienen onderling te worden opgelost. 321deal.nl is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de door de vakman uitgevoerde activiteit. 321deal.nl verleent geen enkele garantie op de door de vakmannen uitgevoerde diensten.

321deal.nl is te allen tijde gerechtigd om geplaatste activiteiten te verwijderen indien deze in strijd zijn met onze Gebruiksvoorwaarden of Beleidsregels of indien 321deal.nl daartoe aanleiding ziet om andere redenen.

De opdrachtgever plaatst een advertentie met een duidelijke beschrijving van de expertise. In de advertentie wordt aangegeven hoeveel uur of dagen ((tijdsduur) de vakman ter beschikking heeft en op welk moment.

De advertentie heeft een duur van 7, 14, 21 of 28 dagen. De eerste dagen blijft de startprijs gehandhaafd. Vanaf de tweede dag zal het startbedrag dagelijks worden verlaagd, tot het minimumbedrag is bereikt, of door iemand op de DEAL-button is gedrukt. Als tijdens de looptijd niemand op de DEAL-button drukt, wordt de advertentie verwijderd na afloop van de door de aanbieder bij aanmelding gekozen periode.