Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?

Disclaimer van www.321deal.nl, de verkoopwebsite waar niet de verkoper, maar de markt de prijs bepaalt

www.321deal.nl: een verkoopwebsite waar de prijzen dagelijks, stap voor stap, dalen waardoor een verkoop veel sneller tot stand komt.

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteed hebben aan het maken van 321deal.nl is het mogelijk dat derden onvolledige of incorrecte informatie weergeven in advertenties.

Het is derden niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere bij 321deal.nl opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van de redactie van www.321deal.nl.

Wij gebruiken cookies voor analyses aangaande bezoeken aan onze site. Indien u daarin niet kunt vinden, kunt  u zelf in uw browser 'cookies off' instellen. Dat kan wel het begruik van de website nadelig beinvloeden. Indien u de cookies accepteert, worden ze vijf jaar bewaard, tenzij u zelf de cookies verwijdert.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website www.321deal.nl is verkregen. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bij het plaatsen van informatie in www.321deal.nl is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen via het contactformulier.